Bịa đặt, nói xấu chính quyền trên internet có tội không?

0
142

Một xã hội công nghệ không thể thiếu nào thiếu mạng internet. Tuy nhiên, internet cũng chính là công cụ để tuyên truyền, bịa đặt những thông tin sai sự thật về chính quyền nhân dân của nước ta. Vậy, những người bịa đặt, nói xấu chính quyền trên internet bị tội gì? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn!

Căn cứ:

 • Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Nội dung tư vấn

Một cá nhân bịa đặt, nói xấu chính quyền trên internet có thể bị truy tố về một trong các tội sau:

1. Tội phá hoại chính sách đoàn kết

Điều 116 Bộ luật hình sự có quy định về tội phá hoại chính sách đoàn kết như sau:

Điều 116. Tội phá hoại chính sách đoàn kết

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Để có thể truy tố theo tội này thì hành vi của người phạm tội phải thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phá hoại chính sách đoàn kết

Khách thể của tội phạm: khối đoàn kết toàn dân và sự thực hiện đúng đắn chính sách đoàn kết quốc tế.

Mặt khách quan của tội phạm: hành vi phạm tội được thực hiện thông qua các hành vi sau đây:

 •  Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;
 • Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
 • Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;
 • Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

Chủ thể của tội phạm: bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi theo luật định.

Mặt chủ quan của tội phạm: chủ thể phạm tội thực hiện với lỗi cố ý và với mục đích chống chính quyền nhân dân là dấu hiệu bắt buộc.

* Hình phạt:

Hình phạt chính: có 3 khung hình phạt

 • Khung 1: Người nào thực hiện một trong những hành vi thuộc khoản 1 Điều 116 nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
 • Khung 2: Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
 • Khung 3: Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03.

Hình phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 117 Bộ luật hình sự có quy định như sau:

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Người phạm tội phải thực hiện hành vi thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội phạm:

Khách thể của tội phạm: sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mặt khách quan của tội phạm: hành vi phạm tội được thực hiện thông qua các hành vi sau:

 • Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
 • Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
 • Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

Chủ thể của tội phạm: bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi theo luật định.

Mặt chủ quan của tội phạm: chủ thể phạm tội thực hiện với lỗi cố ý và với mục đích chống chính quyền nhân dân là dấu hiệu bắt buộc.

* Hình phạt:

Hình phạt chính: có 3 khung hình phạt

 • Khung 1: Người nào có một trong những hành vi thuộc khoản 1 Điều 117 nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm
 • Khung 2: Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
 • Khung 3: Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Hình phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nếu bạn muốn đăng ký những thông tin hữu ích với bộ công thương. Hãy đăng ký thông báo website với bộ công thương (Thông báo website với bộ công thương).